نویسنده = ������������ ����������������
تظاهر غیرمسلمان به مصرف مسکر در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 14، شماره 41، شهریور 1399، صفحه 205-234

10.22034/fvh.2020.4892

ابوالحسن شاکری؛ محمدحسن مالدار