نویسنده = ������������ ��������
ملاک حد و تعزیر از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 13، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 57-72

10.22034/fvh.2020.4102

ایوب شافعی پور؛ محمد امامی؛ حسین نورالدینی