نویسنده = ������������ ��������������
نقش بروکراسی در بروز فساد اداری در کشورهای افغانستان و ایران

دوره 16، شماره 45، شهریور 1401، صفحه 167-197

10.22034/fvh.2022.12241.1484

محمدعلی فکوری؛ عبدالرضا اصغری