نویسنده = ������������ ���������������� ��������
بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت کیفری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در فقه فریقین

دوره 13، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 225-249

10.22034/fvh.2020.4310

نرگس رائیجی پارسایی؛ حمید روستائی؛ مهرداد جمشیدیان