نویسنده = رضا دانشور ثانی
بررسی فقهی قاعده «درء» با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 10، شماره 33، شهریور 1395، صفحه 83-104

رضا دانشور ثانی؛ کاظم خسروی


تحلیل حقوقی جرم مزاحمت نسبت به بانوان در ایران

دوره 8، شماره 29، شهریور 1393، صفحه 5-24

رضا دانشور ثانی؛ اکرم انوری کاظم آباد