نویسنده = �������������� ������
بازپژوهی ادله فقهی تقلید از مجتهد متجزی

دوره 14، شماره 42، اسفند 1399، صفحه 77-94

10.22034/fvh.2021.5539

سید محمدمهدی صابر؛ محمدرضا کیخا؛ علی تولایی


ارشاد «باغی» قبل از قیام مسلحانه در فقه امامیه

دوره 14، شماره 41، شهریور 1399، صفحه 57-84

10.22034/fvh.2020.4886

نیکو نیک زر؛ علی تولایی؛ حسن قاسمی مقدم


بررسی منابع درآمد قاضی در فقه امامیه

دوره 12، شماره 38، اسفند 1397، صفحه 71-92

10.22034/fvh.2019.2394

حجت عزیزاللهی؛ علی تولایی