نویسنده = �������������� �������� ������
تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص در فقه‌اسلامی

دوره 12، شماره 37، شهریور 1397، صفحه 5-24

10.22034/fvh.2018.2582

نجاد علی الماسی؛ محمد صادقی