نویسنده = ������������ ��������
عناصر واجد تشدید و تخفیف در مجازات‏های اسلامی

دوره 12، شماره 37، شهریور 1397، صفحه 69-90

10.22034/fvh.2018.2585

میثم کهن‌ترابی؛ سعید اکبری