نویسنده = �������������� ��������������������� ����������������
بررسی «اِعراض» با تأکید بر «نثار أعراس» در فقه امامیه

دوره 12، شماره 37، شهریور 1397، صفحه 91-110

10.22034/fvh.2018.2586

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ اسماعیل خدمتی