نویسنده = ���������������� ��������
برابری مسلمانان و اهل کتاب در احکام فقهی

دوره 14، شماره 42، اسفند 1399، صفحه 141-167

10.22034/fvh.2021.7388.1162

اکبر احمدپور؛ صدیقه گلستان رو