نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
اثر «نهی» نسبت به معاملات از منظر اصول فقه و حقوق ایران

دوره 14، شماره 42، اسفند 1399، صفحه 95-116

10.22034/fvh.2021.5540

سیدحسن حسینی مقدم؛ علی اکبر ایزدی فرد