نویسنده = ���������� ���������������� ��������
چالش‌های احتمالی مناسبت «حکم» و «موضوع» در استنباط احکام

دوره 14، شماره 42، اسفند 1399، صفحه 117-140

10.22034/fvh.2021.5541

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ مهدی دهقان سیمکانی