نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و مشروعیت صدور توثیقی اسناد براتی

دوره 15، شماره 43، شهریور 1400، صفحه 187-213

10.22034/fvh.2021.5741

حسین بهرامی؛ علی اکبر ایزدی فرد