نویسنده = �������� �������������� ������������
تبیین عقد نکاح به اعتبار «عقد معاوضی» و «عقد غیر معاوضی»

دوره 14، شماره 42، اسفند 1399، صفحه 49-76

10.22034/fvh.2021.5538

نیلوفر خانی اوشانی؛ جبرائیل امیدی؛ محمد جعفری هرندی