نویسنده = ������������ ���������������������� ��������
تحلیل منشأ خیار عیب با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق موضوعه

دوره 13، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 31-56

10.22034/fvh.2020.4101

محمد جواد حیدریان؛ رسول مظاهری کوهانستانی