نویسنده = ���������� ���������������� �������� ������