نویسنده = ������������ �������������� ��������
بررسی ریشه نظری عینیت مبیع در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

دوره 16، شماره 45، شهریور 1401، صفحه 199-226

10.22034/fvh.2021.5747

محمد بهرامی خوشکار؛ سیدسعید حسینی یکتا؛ صادق صیادی


حقیقت «عقد بیع» با تأکید بر واقعیت عرفی در فقه امامیه با نگاهی بر نظام حقوقی ایران

دوره 15، شماره 43، شهریور 1400، صفحه 55-78

10.22034/fvh.2021.5745

محمد بهرامی خوشکار؛ سیدسعید حسینی یکتا؛ صادق صیادی