نویسنده = ������������ ��������
مبانی پرداخت «مثل» در «قیمیات» از منظر فقه امامیه

دوره 13، شماره 40، اسفند 1398، صفحه 251-278

10.22034/fvh.2020.4311

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ محسن تسلیخ؛ طیبه احمدی