نویسنده = ���������������� ������ ��������
نقش اقلیم آب‌و‌هوایی بر پیدایش بلوغ

دوره 16، شماره 46، اسفند 1401، صفحه 249-278

10.22034/fvh.2021.9328.1270

سید محمد کیکاوسی؛ محمد جعفری هرندی