نویسنده = �������� �������������� �������� ��������