نویسنده = ������������ ����������������������
تحلیل اعتبار حیله شرعی، با تطبیق بر یک پرونده حقوقی

دوره 15، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 51-73

10.22034/fvh.2021.9806.1297

عباس میرشکاری؛ سیدمحمدامین حسینی