نویسنده = ���������� ������ ������
کاوشی نو در ادله فقهی افضای صغیره

دوره 15، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 231-252

10.22034/fvh.2021.9756.1296

عبدالجبار زرگوش نسب؛ علی حسینی فر