نویسنده = ���������� ������ ����������������
مشروعیت حضور نیروهای آمریکائی در خاک عراق پس از مصوبه پارلمان عراق

دوره 15، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 253-272

10.22034/fvh.2021.9730.1294

سید حسن موسوی اصل؛ سید فخرالدین علوی