نویسنده = ������������ ����������
تبیین فقهی و حقوقی جریان امارۀ مجرمیت در بحث قسامه

دوره 12، شماره 38، اسفند 1397، صفحه 29-50

10.22034/fvh.2019.2392

سید مهدی صالحی؛ سید مهدی قریشی؛ فاطمه جوادی