نویسنده = �������������� ������������
تأملی در مجازات‌های تبعی در حقوق کیفری ایران

دوره 15، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 189-208

10.22034/fvh.2021.10047.1310

بابک پورقهرمانی؛ مهرداد تیموری