نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
بررسی‌فقهی ‌و حقوقی‌ مهریه‌ زوجۀ مسلمه غیر مدخول ‌بِها

دوره 11، شماره 36، اسفند 1396، صفحه 53-69

10.22034/fvh.2018.1614

جمیله افروشته؛ امیر حمزه سالار زائی