نویسنده = �������������� �������� ����
«کاشفیت» یا «ناقلیت» اجازة معامله فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

دوره 10، شماره 34، اسفند 1395، صفحه 5-27

محمد طه خراطها؛ سید مصطفی سعادت مصطفوی