نویسنده = ���������� ������ �������� ������
تفاوت مبانی «احکام حکومتی»، «استحسان» و «مصالح مرسله»

دوره 10، شماره 34، اسفند 1395، صفحه 97-121

سید محمد آقا رضوی