نویسنده = ������������������ ��������
بررسی فقهی سبّ مسلمان نسبت به مخالف دین

دوره 10، شماره 34، اسفند 1395، صفحه 121-140

محمد باقر گرایلی؛ مریم جعفرزاده