نویسنده = ���������� ������ ������
رابطه تقصیر و عنصر روانی در حقوق جزا

دوره 10، شماره 33، شهریور 1395، صفحه 47-62

سید حسن علوی