نویسنده = �������������� �������� ��������
بررسی قبض و بسط کیفرهای حدی

دوره 9، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 5-26

رضا دانشور ثانی؛ قدرت الله رمضانی