نویسنده = ������������ ������ ������
بررسی عوامل، زمینه‌ها و انواع جرایم ناموسی (با مطالعه موردی در افغانستان)

دوره 9، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 27-48

سید علی موسوی؛ سید عبدالبصیر حسینی