نویسنده = ������������ ��������
بازجستی در ماهیت «خیار شرکت» و «خیار تبعض صفقه»

دوره 9، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 69-88

علی باقری؛ سعید ابراهیمی؛ مجید خلیلی