نویسنده = ���������������� ��������
قواعد عمومی «خیارات» از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

دوره 9، شماره 31، شهریور 1394، صفحه 91-118

احمد مرتاضی؛ مهدی صفرخانی