نویسنده = ������������ ������ ������
محاربه در فقه و حقوق ایران

دوره 8، شماره 30، اسفند 1392، صفحه 99-110

سید علی موسوی