نویسنده = ���������� ���������� ������ ��������
ولایت و اداره اموال محجورین در فقه و حقوق

دوره 7، شماره 28، اسفند 1392، صفحه 119-139

سید احمد حسینی حنیف