نویسنده = �������������� ���������� ��������
واکاوی تعزیر در محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی

دوره 16، شماره 46، اسفند 1401، صفحه 277-303

10.22034/fvh.2021.10611.1348

عبدالرضا اصغری؛ حسین ابراهیم زاده