نویسنده = ������������ ����������������
واکاوی تعزیر در محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی

دوره 16، شماره 46، اسفند 1401، صفحه 277-303

10.22034/fvh.2021.10611.1348

عبدالرضا اصغری؛ حسین ابراهیم زاده


نقش بروکراسی در بروز فساد اداری در کشورهای افغانستان و ایران

دوره 16، شماره 45، شهریور 1401، صفحه 167-197

10.22034/fvh.2022.12241.1484

محمدعلی فکوری؛ عبدالرضا اصغری