نویسنده = محمد جعفری هرندی
نقش اقلیم آب‌و‌هوایی بر پیدایش بلوغ

دوره 16، شماره 46، اسفند 1401، صفحه 249-278

10.22034/fvh.2021.9328.1270

سید محمد کیکاوسی؛ محمد جعفری هرندی


تبیین عقد نکاح به اعتبار «عقد معاوضی» و «عقد غیر معاوضی»

دوره 14، شماره 42، اسفند 1399، صفحه 49-76

10.22034/fvh.2021.5538

نیلوفر خانی اوشانی؛ جبرائیل امیدی؛ محمد جعفری هرندی