نویسنده = �������������� ����������
بررسی رویکردهای جرم شناختی به تروریسم دینی

دوره 16، شماره 46، اسفند 1401، صفحه 135-165

10.22034/fvh.2021.11004.1380

فرهاد شاهیده؛ جعفر کوشا