نویسنده = �������������� ��������
قرارداد سلف موازی در ترازوی نقد فقهی وحقوقی

دوره 15، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 5-25

10.22034/fvh.2021.11477.1416

حسین ندامان؛ محسن ملک افضلی اردکانی