نویسنده = ������������ ������������
اعتبارسنجی فقهی، حقوقی ورود غیرتاجر در قانون ورشکستگی ایران

دوره 16، شماره 46، اسفند 1401، صفحه 77-99

10.22034/fvh.2021.11344.1401

سمیه آهنگران؛ حمید روستائی صدرآبادی؛ نصرالله جعفری؛ اردوان ارژنگ