نویسنده = ���������� ������������ ��������
بررسی تضاد قاعده فقهی«نفی سبیل» با نظریه جهانی‌شدن و جهانی‌سازی

دوره 15، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 75-93

10.22034/fvh.2021.11360.1404

سید محمود اندرزگو؛ حسین نواده توپچی