نویسنده = �������� ������ ���������� ��������
مطالعه تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران

دوره 15، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 125-146

10.22034/fvh.2021.10726.1356

محمد رضوانی راد؛ ابوالفضل رنجبری؛ ناصر رهبر فرش پیرا