نویسنده = ������������ ������ ������
امکان‌سنجی وقف مراتع و جنگل‌ها با رویکرد تطبیقی در فقه امامیه

دوره 16، شماره 46، اسفند 1401، صفحه 101-133

10.22034/fvh.2021.11632.1434

سید علی دلبری؛ مجید خرسندی؛ البرز محقق گرفمی