نویسنده = �������������� ������
بررسی فقهی وضعیت معامله به قصد فرار از دین با مطالعه حقوق ایران و عراق

دوره 15، شماره 43، شهریور 1400، صفحه 79-103

10.22034/fvh.2021.5746

علی ساعتچی؛ مائده رضایی؛ فاطمه زنداقطاعی