نویسنده = ���������� ��������
پدیدارشناسی «وقف در گردش» بر اساس فقه استدلالی امامیه

دوره 15، شماره 44، اسفند 1400، صفحه 27-49

10.22034/fvh.2021.10021.1308

حامد رحمانی؛ صالح نوری؛ سیده زهرا پور میر اسماعیل