نویسنده = �������������� ������������ ��������
تأملی نوین در پیشگیری از برخی بسترهای اقتصادی مؤثر در وقوع جُرم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/fvh.2022.12416.1495

داود سعیدی؛ حمید سلیمانی خورگو