نویسنده = �������������� �������� ��������
تحلیل فقهی، حقوقی قرض «مال قیمی» و ضمان مقترض

دوره 16، شماره 45، شهریور 1401، صفحه 33-72

10.22034/fvh.2021.10771.1364

محمد مهدی الشریف؛ محمد امینی؛ حسن راستی