کلیدواژه‌ها = اجازه
ماهیت شناسی اذن

دوره 14، شماره 42، اسفند 1399، صفحه 5-26

10.22034/fvh.2021.5536

حسین کاویار؛ ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ حمید میری


«کاشفیت» یا «ناقلیت» اجازة معامله فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

دوره 10، شماره 34، اسفند 1395، صفحه 5-27

محمد طه خراطها؛ سید مصطفی سعادت مصطفوی